PDT

Psykodynamisk psykoterapi har sitt ursprung i psykoanalysen. Metoden har utvecklats och förändrats genom åren.

I psykodynamisk psykoterapi försöker man förstå orsakerna bakom svårigheter och lidande. Terapeut och patient arbetar tillsammans för att skapa en förståelse för varför patienten mår dåligt.

Viktiga inslag i psykodynamisk psykoterapi är självreflektion, nyfikenhet och att det finns ett intresse att utforska känslor, tankar och upplevelser. En annan viktig del i terapin är att använda sig av relationen patient – terapeut för att förstå relationsmönster i patientens liv utanför terapirummet.

Genom ökad förståelse upplever patienten symtomlindring. Förändringarna blir mer bestående över tid eftersom målet med terapin inte enbart handlar om att ta bort symtom.

Psykodynamisk psykoterapi är hjälpsamt för det flesta psykiatriska diagnoser och för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller att förändra bilden av sig själv.

Läs mer om psykodynamisk psykoterapi på https://www.psykoterapicentrum.se